skype wsh radom
rekrutacja online

Wyjazdy pracowników / wykładowców

WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ Uczelnia uzyskała dofinansowanie na prowadzenie wymiany pracowników z krajami programu.

Projekty mobilności pracowników dotyczące współpracy z krajami programu obejmują:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (co najmniej 8) na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich i pracowników Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w ramach programu Erasmus+

1.Rekrutacja na wyjazdy odbywa się raz w roku, w okresie wiosenno- letnim. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc określonego umową finansową z Narodową Agencją- rekrutacja będzie prowadzona przez cały rok obowiązywania umowy.
2.Rekrutację poprzedza akcja informacyjna na terenie uczelni, m.in.: plakaty, ulotki, newsletter, foldery, informacje na stronie internetowej uczelni, Facebooku, w Wirtualnym Dziekanacie, informacje przekazywane przez pracowników Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich na spotkaniach.
3.Procedura kwalifikacyjna obejmuje: powiadomienie Kierownika Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich o chęci uczestniczenia w programie, przedstawienie podpisanego, zaakceptowanego przez Uczelnię przyjmującą- „Indywidualnego programu nauczania”/”Staff Mobility for Teaching” lub „Indywidualnego programu szkolenia”/”Staff Mobility for Training”.
4.Pracownik kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracowników etatowych, jak i pracowników wyjeżdżających po raz pierwszy.
5.Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus+ może być:
5.1.prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (nauczyciel akademicki uczelni wysyłającej) – wyjazd typu STA.
5.2.udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej – wyjazd typu STT.
6.Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Staff Mobility for Teaching) – wyjazd typu STA/ „Indywidualnego programu szkolenia” (Staff Mobility for Training) – wyjazd typu STT, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. „Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. „Indywidualny program szkolenia” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

7.Udział w szkoleniach językowych, seminariach, warsztatach czy konferencjach z elementami szkolenia nie powinien stanowić większości realizowanych szkoleń. Ewentualna akceptacja takiej formy szkoleń powinna wynikać ze strategii doskonalenia kwalifikacji pracowników instytucji wysyłającej.

8.Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej, posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego musi być rozpoczęty i zakończony w okresie obowiązywania obowiązującej umowy finansowej. Wszelkie płatności związane z wypłatą stypendiów oraz kosztami organizacji mobilności muszą zostać zrealizowane przez uczelnię do ostatniego dnia obowiązującej umowy.
9.Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganej umową w danym roku- ilości zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej.
10.Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
11.Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
12.Pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni/ instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji i zrealizowaniu celu wyjazdu.
12.1. W przypadku wyjazdów typu STA zaświadczenie to powinno także zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i czasie trwania pobytu w uczelni przyjmującej.
12.2. W przypadku wyjazdów typu STT zaświadczenie to powinno także zawierać informację o czasie trwania pobytu w uczelni przyjmującej oraz charakterze odbytej wizyty.
13.Po powrocie z uczelni partnerskiej pracownik jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty.
14.Pracownik powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą o konieczności uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.
15.Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
16.Wykaz uczelni partnerskich WSH w Radomiu dostępny jest w Wirtualnym Dziekanacie i w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich.
17.Aktualny wykaz aktualnych stawek stypendium wypłacanego w ramach STA i STT w ramach programu Erasmus+ i obowiązującej umowy widnieje na stronie internetowej Uczelni.
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z koordynatorem programu.

Koordynator Programu Erasmus+

 

Dyrektor Działu współpracy z zagranicą
i praktyk studenckich
mgr Paulina Marcinkiewicz

Traugutta 61a, 26- 600 Radom, pokój 103
tel. +48 363 22 90 w. 43 / 504 048 642

godziny pracy: wtorek-sobota 8.00-16.00
Do pobrania:


INFORMACJE O PROGRAMIE DLA PRACOWNIKÓW

ZARZĄDZENIE NR 9E – ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH NA WYJAZDY ERASMUS

STAWKI POWER DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH 2020

INDYWIDUALNY PROGRAM SZKOLENIA- STT

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA- STA

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x