skype wsh radom
rekrutacja online

Studiuj za granicą

STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Kto?

Każdy zainteresowany student WSH (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych) spełniający minimalne kryteria ma szanse na wyjazd na studia za granicą trwające od 3 do 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest wystarczająca znajomość języka angielskiego (B1) lub języka kraju, w którym odbędą się studia oraz motywacja kandydata do wyjazdu.

Student uprawniony do wyjazdu na studia nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym oraz naukowym. Warunkiem koniecznym jest również wybór uczelni partnerskiej zgodnej z profilem studiów (studia kierunkowe).  W zależności od czasu trwania mobilności, student w zagranicznej uczelni partnerskiej może zdobyć: 20, 30 lub 60 ECTS (adekwatnie punktom tym odpowiadają:trymestr, semestr, rok).

UWAGA!

Każdy student WSH, który w ramach wcześniejszego programu Erasmus (studia i praktyka) skorzystał z maksymalnego okresu wyjazdu 12 miesięcy na danym cyklu studiów nie może wyjechać na tym samym cyklu z nowego programu ERASMUS+.

Kiedy?

Student może aplikować w trakcie I roku studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich, jednak wyjazd może nastąpić najwcześniej po zaliczeniu II semestrów studiów.

Jak długo?

Każdy student może  wyjechać na studia na okres od 3 do12 miesięcy w ciągu każdego cyklu studiów tj.:

1. studia licencjackie, inżynierskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)

2. studia magisterskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)

3. jednolite studia magisterskie – 24 miesiące (studia + praktyka)

Gdzie?

Wśród naszych partnerów znajdziecie ponad 170 uczelni zlokalizowanych w 23 krajach,jak.: Grecja, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Turcja, Litwa, Łotwa, Węgry, Słowacja, Belgia, Cypr, Czechy, Rumunia, Dania, Finlandia, Irlandia, Estonia, Włochy, Holandia, Chorwacja, Uzbekistan, Słowenia i Malta. Szczegółowy wykaz uczelni dostępny w siedzibie Działu Współpracy z Zagranicą i praktyk studenckich (p.103, ul. Traugutta 61a), na stronie Uczelni oraz w Wirtualnym Dziekanacie.

Ubezpieczenie?

Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i OC).

Dofinansowanie?

Kwota dofinansowania przyznana studentowi zależy od kierunku  mobilności.

Kraje europejskie uczestniczące w programie zostały podzielone na 3 grupy według kosztów utrzymania, od których to zależy kwota przyznanego stypendium. Wysokość stypendium w zależności od wyboru kierunku opisana została w pliku STAWKI ERASMUS+ MAJĄCE ZASTOSOWANIE W UMOWIE 2020 (u dołu strony).

Dla kogo wyższe dofinansowanie?

Studenci niepełnosprawni i studenci z trudną sytuacją materialną otrzymujący stypendium socjalne w Uczelni w semestrze poprzedzającym wyjazd, otrzymują dodatkowe dofinansowanie z programu PO WER– na studia i praktyki. Wysokość stawek wskazano w pliku STAWKI POWER DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH 2020.

Dla kogo wyższe dofinansowanie?

* Studenci niepełnosprawni
* Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymujący w WSH w semestrze poprzedzającym wyjazd-stypendium socjalne

 Rekrutacja:

  • semestr zimowy:  (październik-listopad)
  • semestr letni:  (marzec-kwiecień

UWAGA!

W przypadku niewykorzystanych funduszy, rekrutacja trwa cały rok akademicki! Informacje o prowadzonej rekrutacji zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni oraz w Wirtualnym Dziekanacie.

 Od czego zacząć:

  • Upewnij się, że spełniasz wymagane kryteria
  • Wybierz kierunek mobilności
  • Pobierz i wypełnij Formularz aplikacyjny
  • Złóż Formularz aplikacyjny z załącznikami w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich  (pokój 103)
  • Przyjdź w wyznaczonym terminie na test i rozmowę kwalifikacyjną
  • Poczekaj na wyniki rekrutacji
  • Wyjedź na wymarzone studia:).

SPOSÓB ROZLICZANIA ECTS ZDOBYTYCH W TRAKCIE STUDIÓW ZA GRANICĄ

Każdy stypendysta Erasmusa powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów odbywanych w zagranicznej Uczelni. Oznacza to uznanie zagranicznych studiów za równoważne w stosunku do studiów wymaganych w kraju.

Pierwszym niezbędnym warunkiem zaliczenia studiów odbytych za granicą jest zatwierdzenie programu studiów przez macierzystą uczelnię przed wyjazdem studenta. Służy temu podpisanie “Porozumienia o programie studiów”/”Learning Agreement for Studies” przez trzy strony: uczelnię macierzystą, uczelnię lub instytucję przyjmującą i studenta. Ewentualne zmiany wprowadzane do programu studiów po jego podpisaniu muszą być zatwierdzane na piśmie.

Wszelkie dokumenty związane z zaliczeniem powinny być zatwierdzane i podpisywane przez kompetentne osoby. W przypadku wątpliwości dotyczących zaliczeń i weryfikacji efektów uczenia się, student zgłasza się do Dziekana swojego Wydziału lub Koordynatora programu Erasmus+.

Drugim niezbędnym warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia studiów jest oczywiście zrealizowanie ustalonego programu.  W przypadku studiów potwierdzeniem ich pozytywnego ukończenia jest uzyskanie zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni partnerskiej („Certificate of Attendance”) oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego zrealizowanie zakładanego programu wraz z oceną wystawioną przez przyjmującą instytucję – „Transcript of Records”.

Jeśli w „Porozumieniu o programie studiów” wystąpiły różnice programowe, student zobowiązany jest do ich zaliczenia niezwłocznie po powrocie z uczelni partnerskiej.

W przypadku wątpliwości i  pytań, prosimy o kontakt:

 

Koordynator programu Erasmus+

Dyrektor Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich

mgr Paulina Marcinkiewicz
ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 048 363 22 90 w. 43, 504 048 642
e-mail: zagranica@wsh.pl

Godziny pracy: wt. – sob. godz. 8.00 – 16.00

 

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJE O PROGRAMIE DLA STUDENTÓW

ZARZĄDZENIE NR 18 – ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

ZARZĄDZENIE NR 68 – PROCEDURA ZALICZANIA OKRESU STUDIÓW REALIZOWANEGO ZA GRANICĄ

FORMULARZ APLIKACYJNY ERASMUS+ DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH STUDENTÓW

STAWKI ERASMUS+ MAJĄCE ZASTOSOWANIE W UMOWIE 2020

STAWKI POWER DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH 2020

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x