skype wsh radom
rekrutacja online

Praktykuj za granicą

PRAKTYKA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Kto?

Każdy zainteresowany student WSH (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych) spełniający minimalne kryteria ma szanse na wyjazd na praktykę zagraniczną od 2 do 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest wystarczająca znajomość języka angielskiego (B1) lub języka kraju, w którym odbędzie się praktyka oraz motywacja każdego kandydata.

Student uprawniony do wyjazdu na praktykę nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym oraz naukowym. Warunkiem koniecznym jest również wybór placówki, przedsiębiorstwa, bądź uczelni partnerskiej, w której praktyka będzie odbywana zgodnie z profilem studiów (praktyka kierunkowa). Dopuszcza się jednak możliwość odbycia praktyki niezwiązanej z kierunkiem, jako praktyki nadobowiązkowej. Ponadto wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z przewidzianym terminem ukończenia studiów.

UWAGA!

Każdy student WSH, który w ramach wcześniejszego programu Erasmus (studia i praktyka) skorzystał z maksymalnego okresu wyjazdu 12 miesięcy na danym cyklu studiów nie może wyjechać na tym samym cyklu z nowego programu ERASMUS+.

Kiedy?

Student może aplikować w trakcie I roku studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich, jednak wyjazd może nastąpić najwcześniej po zaliczeniu II semestrów studiów.

Uwaga absolwenci:

ERASMUS+ umożliwia wyjazd absolwentom WSH wyłącznie na praktykę na maksymalny okres 12 miesięcy. Warunkiem jest złożenie Formularza aplikacyjnego na ostatnim roku studiów, a sam wyjazd musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania statusu absolwenta WSH.

Jak długo?

Każdy student i absolwent WSH może maksymalnie wyjechać na praktykę od 2 do 12 miesięcy (łącznie ze studiami) w ciągu każdego cyklu studiów tj.:

1. studia licencjackie, inżynierskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)

2. studia magisterskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)

3. jednolite studia magisterskie – 24 miesiące (studia + praktyka)

Gdzie?

Studenci WSH sami lub z pomocą pracowników Działu współpracy z zagranicą szukają placówek zagranicznych, w których istnieje możliwość odbycia praktyk zagranicznych. Ponadto studentom WSH polecamy sprawdzone prestiżowe przedsiębiorstwa oraz uczelnie, w których również istnieje możliwość odbycia praktyk.

Wśród naszych partnerów znajdziecie ponad 170 uczelni zlokalizowanych w 23 krajach,jak.: Grecja, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Turcja, Litwa, Łotwa, Węgry, Słowacja, Belgia, Cypr, Czechy, Rumunia, Dania, Finlandia, Irlandia, Estonia, Włochy, Holandia, Chorwacja, Uzbekistan, Słowenia i Malta. Szczegółowy wykaz uczelni dostępny w siedzibie Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich (p.103, ul. Traugutta 61a), na stronie Uczelni oraz w Wirtualnym Dziekanacie.

Ubezpieczenie?

Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i OC).

Dofinansowanie?

Kwota dofinansowania przyznana studentowi zależy od kierunku  mobilności.

Kraje europejskie uczestniczące w programie zostały podzielone na 3 grupy według kosztów utrzymania, od których to zależy kwota przyznanego stypendium. Wysokość stypendium w zależności od wyboru kierunku opisana została w pliku STAWKI ERASMUS+ MAJĄCE ZASTOSOWANIE W UMOWIE 2020 (u dołu strony).

Dla kogo wyższe dofinansowanie?

Studenci niepełnosprawni i studenci z trudną sytuacją materialną otrzymujący stypendium socjalne w Uczelni w semestrze poprzedzającym wyjazd, otrzymują dodatkowe dofinansowanie z programu PO WER– na studia i praktyki. Wysokość stawek wskazano w pliku STAWKI POWER DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH 2020.

Dla kogo wyższe dofinansowanie?

* Studenci niepełnosprawni
* Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymujący w WSH w semestrze poprzedzającym wyjazd- stypendium socjalne

 Rekrutacja:

  • semestr zimowy:  (październik-listopad)
  • semestr letni:  (marzec-kwiecień

UWAGA!

W przypadku niewykorzystanych funduszy, rekrutacja trwa cały rok akademicki!

 Od czego zacząć:

  • Upewnij się, że spełniasz wymagane kryteria
  • Wybierz kierunek mobilności
  • Pobierz i wypełnij Formularz aplikacyjny
  • Złóż Formularz aplikacyjny z załącznikami w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich  (pokój 103)
  • Przyjdź w wyznaczonym terminie na test i rozmowę kwalifikacyjną
  • Poczekaj na wyniki rekrutacji
  • Wyjedź na wymarzone studia lub praktykę:).

 

SPOSÓB ROZLICZANIA ECTS ZDOBYTYCH W TRAKCIE PRAKTYK ZA GRANICĄ

Każdy stypendysta Erasmusa powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu  praktyki odbywanej w zagranicznej instytucji. Oznacza to uznanie zagranicznej praktyki za równoważne w stosunku do praktyki wymaganej w kraju.

Pierwszym niezbędnym warunkiem zaliczenia  praktyki jest zatwierdzenie programu praktyki przez macierzystą uczelnię przed wyjazdem studenta. Służy temu podpisanie “Porozumienia o programie praktyki” przez trzy strony: uczelnię macierzystą, uczelnię lub instytucję przyjmującą i studenta. Ewentualne zmiany wprowadzane do programu praktyki po jego podpisaniu muszą być zatwierdzane na piśmie.

Wszelkie dokumenty związane z zaliczeniem powinny być zatwierdzane i podpisywane przez kompetentne osoby.

Drugim niezbędnym warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia  praktyki jest oczywiście zrealizowanie ustalonego programu.  W przypadku praktyki potwierdzeniem jej pozytywnego ukończenia jest uzyskanie zaświadczenia o czasie pobytu oraz dokumentu stwierdzającego zrealizowanie zakładanego programu wraz z oceną wystawioną przez przyjmującą instytucję.

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

Koordynator programu Erasmus+
Dyrektor Działu
mgr Paulina Marcinkiewicz
ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 048 363 22 90 w. 43, 504 048 642
e-mail: zagranica@wsh.pl

Godziny pracy: wtorek – sobota 

godz. 8.00 – 16.00

 

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJE O PROGRAMIE DLA STUDENTÓW

ZARZĄDZENIE NR 18 – ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

ZARZĄDZENIE NR 68 – PROCEDURA ZALICZANIA OKRESU STUDIÓW REALIZOWANEGO ZA GRANICĄ

FORMULARZ APLIKACYJNY ERASMUS+ DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH STUDENTÓW

STAWKI ERASMUS+ MAJĄCE ZASTOSOWANIE W UMOWIE 2020

STAWKI POWER DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH 2020

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x