skype wsh radom
rekrutacja online

Rekrutacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Dlaczego WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA w Radomiu?

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu stworzyła system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im optymalne warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Działania Uczelni obejmują m.in.:

 • zmiany uregulowań prawnych (np. korzystne zapisy dotyczące wypożyczania książek z Biblioteki),
 • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób z niepełnosprawnościami,
 • zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
 • zmiany w infrastrukturze (likwidacja barier architektonicznych).

Najnowocześniejsza w regionie baza dydaktyczna

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu pozwala studentom zdobywać wiedzę w sposób komfortowy i dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań i technologii . Uczelnia dysponuje obecnie kompleksem 6 doskonale wyposażonych budynków o łącznej powierzchni ponad 5 000 m2 . Całość dopełnia komfortowa infrastruktura socjalna. Uczelnia dba o dostępność z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. Na terenie kampusów WSH są zlokalizowane podjazdy dla wózków inwalidzkich, dedykowane miejsca parkingowe oraz dźwigi, aby studenci z niepełnosprawnościami mogli w pełni korzystać z jej bazy lokalowej.
Kampus WSH jest obecnie największą i najlepiej wyposażoną bazą dydaktyczną wśród wszystkich uczelni niepublicznych w regionie radomskim.

Bogata oferta edukacyjna

Wyższa Szkoła Handlowa proponuje swoim studentom możliwość kształcenia na studiach I i II stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich. Oferuje również ponad 50 kierunków studiów podyplomowych.

System pomocy materialnej

Studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym bądź znacznym) mają możliwość otrzymania dedykowanego stypendium: STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, który należy pobrać z poniższej pigułki stypendialnej (str. 54).

Pigułka – dokument PDF

Pobieranie stypendium dla osób niepełnosprawnych nie wyklucza możliwości pobierania pozostałych stypendiów tj. :

 • stypendium socjalnego – dla osób w trudnej sytuacji materialnej
 • stypendium rektora – dla najlepszych studentów
 • zapomogi – jednorazowe świadczenie przyznawane w razie wystąpienia nagłej, trudnej sytuacji życiowej studenta.

Pomoc materialna dla studentów jest przyznawana ze środków Funduszu stypendialnego, utworzonego przez WSH w Radomiu na podstawie art.409 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoba przyjęta na studia w WSH nabywa prawo do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej na warunkach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z chwilą złożenia ślubowania w tej Uczelni.

Świadczenia przyznawane są na rok akademicki lub na semestr jeśli ostatnim rokiem studiów jest semestr. Świadczenia pomocy materialnej student WSH może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do 8 miesięcy lub jeśli ostatnim rokiem akademickim jest semestr – do 4 miesięcy i wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem zapomogi, która jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek złożony w Uczelni. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w Uczelni i można się o nie ubiegać już od pierwszego roku studiów.

Stypendium Rektora jest przyznawane na wniosek studenta złożony w uczelni nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów (wyjątek: studia II stopnia), jeżeli:

 • student uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen min. 4,30,
 • student w ostatnim roku akademickim osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, takie jak zajęcie co najmniej piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, mistrzostwach Polski lub co najmniej trzecie w zawodach regionalnych, inne osiągnięcia sportowe,
 • student w ostatnim roku akademickim osiągnął sukcesy naukowe, którymi były: publikacje naukowe w czasopismach naukowych lub publikacje naukowe w formie książki, udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach, inne sukcesy naukowe,
 • student w ostatnim roku akademickim osiągnął sukcesy artystyczne, np. nagrody w konkursach artystycznych.
 • Student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  • laureatem olimpiady międzynarodowej, albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
  • medalistą, co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

Stypendium rektora otrzymuje 10% najlepszych studentów z każdego kierunku studiów.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to przyznawane jest nie częściej niż dwa razy w roku akademickim. Przykładowy katalog zdarzeń to: śmierć członka rodziny, ciężkie zachorowanie, pogorszenie stany zdrowia, klęska żywiołowa, urodzenie dziecka (nowość od roku akad. 2019/2020)

Liczne wydarzenia na uczelni

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu utrzymuje relacje z otoczeniem poprzez swoją działalność naukową i społeczną, w której aktywnie mogą uczestniczyć studenci z niepełnosprawnościami. Jednym z przykładów takiej działalności jest cyklicznie organizowana konferencja „Niepełnosprawni – Pełnosprawni”, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Konferencja ta jest miejscem wymiany doświadczeń i poglądów naukowych na temat niepełnosprawności. W ramach corocznie organizowanego projektu pod hasłem, Niepełnosprawni – Pełnosprawni, Wyższa Szkoła Handlowa pragnie zwracać uwagę społeczności akademickiej na niwelowanie barier pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Konferencja ma charakter przede wszystkim praktyczny, metodyczny i szkoleniowy. Biorą w niej udział przedstawiciele świata nauki, głównie pedagogiki specjalnej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy służb społecznych, firm prywatnych i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne.

Zobacz Foto relację z konferencji „Niepełnosprawni – Pełnosprawni”

WSH regularnie współpracuje z mediami, organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi i centralnymi, jak również z instytucjami zagranicznymi i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności, pobierający stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą skorzystać z programu POWER i wyjechać na studia lub praktykę w ramach wymiany studenckiej.

To cykliczne spotkania z czołowymi polskimi politykami, finansistami oraz znanymi osobistościami życia publicznego skierowane do studentów oraz mieszkańców naszego miasta. Dają one możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami powszechnie znanymi, ale tylko z mediów. Ich nieodzownym elementem jest dyskusja oraz pytania otwarte do gości. Spotkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem i na trwałe wpisały się w krajobraz polityczny naszego miasta i regionu.

Wykłady ambasadorów, wysokich rangą dyplomatów dotyczące spraw międzynarodowych, sytuacji na świecie, polityki zagranicznej innych krajów. Wygłaszane są przez ambasadorów państw, mających swoje placówki w naszym kraju. Podczas spotkań ze studentami oraz mieszkańcami Radomia ambasadorzy przybliżają wizerunek swoich ojczyzn, opowiadają o aktualnych aspektach współpracy międzynarodowej.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu realizując swą misję edukacyjną nie tylko kształci studentów, ale również stanowi ośrodek życia naukowego i akademickiego. Najlepszym tego przykładem są liczne konferencje naukowe, które organizuje przy współpracy najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Konferencje te skupiają środowisko naukowców oraz praktyków z całej Polski. Stanowią forum dyskusyjne dotyczące problemów życia społecznego, gospodarczego i politycznego Polski i świata. Konferencje naukowe dają możliwość konfrontacji nauki z praktyką poprzez wymianę poglądów i doświadczeń. Podczas tego rodzaju spotkań prezentowany jest dorobek naukowy z danej dziedziny oraz najnowsze trendy w badaniach i rozwiązania.

Cykl wykładów o różnorodnej tematyce, skierowany do studentów WSH w Radomiu oraz wszystkich zainteresowanych środowisk: naukowych, gospodarczych, politycznych. Prelegentami są wykładowcy zaprzyjaźnionych uczelni krajowych i zagranicznych oraz doświadczeni praktycy. W ramach Wszechnicy Radomskiej prezentowane są i dyskutowane aktualne problemy z zakresu: prawa, ekonomii, nauk politycznych i społecznych oraz stosunków międzynarodowych. Wykłady z tego cyklu dają możliwość dyskusji, stanowią więc forum wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

Cykl wykładów skierowanych do wszystkich, którzy interesują się tą dziedziną. Spotkania te mają na celu zaprezentowanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, przez uznanych specjalistów z całego świata. Cieszą się one dużym zainteresowaniem zarówno studentów WSH, jak i osób z zewnątrz, stwarzają bowiem niecodzienną okazję do zaprezentowania praktycznych metod zastosowania informatyki oraz ukazania jej roli we współczesnym świecie.

“Top Press” – cykl spotkań z czołowymi dziennikarzami, podejmujący kwestie etyki dziennikarskiej, tajniki warsztatu dziennikarskiego oraz aktualne problemy życia społecznego w kraju i za granicą, będące przedmiotem ożywionej dyskusji w mediach.

Cykliczne imprezy mające na celu pokazanie i przybliżenie kultury, tradycji, obyczajów a także kuchni krajów europejskich, połączone z prelekcjami, wystawami i pokazami scenicznymi. Szereg barwnych imprez uświetniają swą obecnością liczni goście zagraniczni oraz przedstawiciele ambasad. Do tej pory obchodziliśmy: Dzień Kultury Rosyjskiej, Dzień Kultury Francuskiej, Dzień Kultury Brytyjskiej, Dzień Kultury Niemieckiej; Dzień Kultury Hiszpańskiej; Dzień Kultury Amerykańskiej.

Niecodzienne wydarzenie, impreza kulturalna, mająca na celu przybliżenie Europejczykom kultury afrykańskiej różnorodności i piękna tego regionu świata, ale również zwrócenie uwagi na jego możliwości i problemy oraz podniesie poziomu świadomości studentów, mieszkańców naszego miasta na ten temat. Dniom Afryki towarzyszyły wystawy fotografii i sztuki afrykańskiej, pokazy koncerty, festiwal kina afrykańskiego i wiele innych wydarzeń. Patronat nad impreza objęły ambasady wszystkich państw afrykańskich w Polsce.

Uczelnia jest forum ważnych debat publicznych z udziałem polityków, władz rządowych i samorządowych oraz społeczeństwa, przedstawicieli organizacji społecznych i innych. Debaty organizowane przez Uczelnię mają charakter otwarty ? biorą w nich udział mieszkańcy miasta i studenci. Inicjatywy te są szeroko wspierane przez lokalne media. Przedmiotem dyskusji są zagadnienia kluczowe dla regionu i kraju, całego społeczeństwa.

Wystawy – w ramach cyklu “Fabryka sztuki” zorganizowano artystyczne wystawy prac studenckich. Rysunki i grafiki pogrupowane w cykle tematyczne (m.in.: “Suszarnia”, “Rzym miasto otwarte”, “Radom miastem twojej szansy”, “Upadek w wzwyż” czyli od pomysłu do pomysłu? i inne) były wystawione w holu Wydziału Nauk Humanistycznych przy ul. Traugutta 61a, jak również w “Cafe Gallery” Wydziału Informatyki przy ul. Mazowieckiego 7a. Od trzech lat WSH prezentuje wystawę najlepszych polskich fotografii prasowych – laureatów konkursu PRESS FOTO. Ponadto Uczelnia jest organizatorem wystaw na radomskim deptaku.

Informacje o prowadzonych kierunkach studiów

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu realizuje kształcenie dostosowane i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami na następujących kierunkach i specjalnościach:

Studia Licencjackie - I stopnia

Studia Inżynierskie - I stopnia

Studia Magisterskie - II stopnia

Jednolite Studia Magisterskie

Informatory do pobrania - PDF

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x