skype wsh radom
rekrutacja online

System stypendialny

Studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymują rocznie blisko 3 000 000 zł pomocy materialnej. Co trzeci student korzysta ze stypendiów. Wielu studiuje za darmo. Świetnie rozwinięty system stypendialny jest znakomitą pomocą dla osób w trudnej sytuacji materialnej, jak również motywacją dla studentów zainteresowanych osiąganiem dobrych wyników w nauce.

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

To najbardziej prestiżowa forma stypendium przyznawanego studentom w Polsce. Dotychczas aż 99 studentów WSH otrzymało to wyróżnienie – jednocześnie warto podkreślić, iż na naszej Uczelni studiuje największa liczba stypendystów ministra spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce!

Nagroda w postaci stypendium ministra przyznawana jest za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiowaniem lub znaczące osiągnięcia sportowe, np. aktywna działalność pozauczelniana, udział w konferencjach i projektach badawczych, publikacje naukowe, praca na rzecz społeczności lokalnej. Wsparcie opiekuna naukowego oraz dofinansowanie udziału w tych aktywnościach zapewnia program Leader Academy – unikatowa w regionie inicjatywa WSH!

STYPENDIUM REKTORA

Nauka się opłaca! Po zaliczeniu I roku studiów licencjackich lub na I roku studiów magisterskich po złożeniu karty ocen do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej, w dziekanacie można starać się o przyznanie stypendium Rektora. Warunkiem uzyskania w/w stypendium jest wysoka średnia ocen – min. 4,3 – uzyskana z poprzedniego roku akademickiego lub osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz złożenie wniosku o przyznanie stypendium. Brany jest m.in. pod uwagę udział studenta w konferencjach, projektach badawczych, publikacje naukowe oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach. Studenci otrzymujący stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą starać się równocześnie o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę. Student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego również może starać się o stypendium Rektora pod warunkiem, że jest laureatem olimpiady międzynarodowej, albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub medalistą, co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

STYPENDIUM SOCJALNE

Przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającą do stypendium ustala rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów. Wysokość stypendium zależy od dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta. Co ważne, tzw. “socjalne” przyznawane jest studentom już od pierwszego roku. Studenci korzystający z tej formy pomocy mogą starać się dodatkowo o przyznanie stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaję się m.in. sytuację, gdy student pobiera stypendium socjalne i jednocześnie zamieszkuje w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie lub jest półsierotą lub sierotą.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w uczelni.

ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie długotrwałymi problemami materialnymi – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Trudną sytuacją życiową może być np. śmierć członka rodziny, urodzenie dziecka (NOWOŚĆ) nieszczęśliwy wypadek, nagłe, poważne zachorowanie studenta lub najbliższego członka rodziny, klęski żywiołowe, np. powódź, pożar, susza, itp.

Regulamin świadczeń dla studentów jest dostępny na stronie BIP Uczelni oraz na stronie internetowej w zakładce Wirtualny Dziekanat

Kwestura – Sekcja Obsługi Studenta:

WSH, ul.Traugutta 61a
tel./fax. 048 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@wsh.pl

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x