skype wsh radom
rekrutacja online

Projekt Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z Międzynarodową Szkołą Biznesu w Lublianie (International Business School) litewskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (Kauno Kolegia) oraz walijskim ośrodkiem badawczym Pontydysgu Ltd.  w ramach partnerstw strategicznych Programu Erasmus+ Akcja 2, realizuje Projekt pod nazwą Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie.

 

Okres realizacji Projektu: 1 września 2014 r.- 31 sierpnia 2016 r.
Głównymi założeniami  Projektusą: zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wspieranie młodych ludzi , szczególnie tych którzy decydują się na wcześniejsze zakończenie edukacji, w zdobywaniu nowych kompetencji i wiedzy.

Opis i główne cele:
-popularyzacja kształcenia skoncentrowanego na studencie w Europie wśród szkół szkolnictwa wyższego,
-zapoznanie wykładowców z wiedzą teoretyczną na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie oraz mobilizacja dydaktyków do wdrożenia nowych metod nauczania sprzyjających studentom,
-modernizacja systemu edukacyjnego szkolnictwa wyższego w Europie,
-poprawa osiągnięć młodych ludzi,
-zmniejszenie liczby studentów o niskich kwalifikacjach,
-zwiększenie kompetencji zawodowych wykładowców,
-poprawa kultury organizacyjnej uczelni wyższych w Europie,
-rozpowszechnienie badań empirycznych na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie nie tylko w krajach partnerów uczestniczących w badaniach, ale także wśród uczelni wyższych w Europie i na świecie,
-wymiana doświadczeń na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie pomiędzy partnerami biorącymi udział w projekcie,
-poprawa jakości kształcenia w Europie i na świecie.

Innowacyjność projektu i uzupełnienie dotychczasowych badań obejmą:
-badania empiryczne na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie przeprowadzone wśród wykładowców szkół wyższych,
-analizę porównawczą badań przeprowadzonych przez partnerów,
-rozpowszechnienie badań w Europie i na świecie,
-napisanie e-podręcznika dla nauczycieli szkół wyższych na temat dobrych praktyk stosowanych w kształceniu skoncentrowanym na studencie.

Informacje dla wykładowców, poradniki, artykuły

100 sposobów na poprawę nauczania. Podręcznik dla nauczycieli o kształceniu skoncentrowanym na studencie

100 budu kaip pagerinti destyma destytojo knyga

100 nacinov za izboljsanje poucevanja 2

100 ways to improve teaching

New practices to improve your student-centred approach

scl research in english

scl research in lithuanian

scl research in slovenian

International articles

Empowering teachers for a student centred approach

Wspieranie nauczycieli w ksztalceniu skoncetrowanym na studencie. Analiza badań

Analiza badań przeprowadzonych w Polsce

Przykłady dobrych praktyk stosowanych w kształceniu skoncentrowanym na studencie

Analiza badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce

Dydaktyka zorientowana humanistycznie

Best practices for teachers:

Workshops

Within the course Healthy education WSH in Radom organized a workshop on the subject of diet, which was led by our lecturer, dieticians and personal coaches. Our video shows interaction between students and lecturers who were speaking about healthy diet. There were a lot of questions and answers. The lecturer explained the topic and then introduced problem-solving and team work. After 10 minutes students presented their solutions. The activity was awarded by small gifts. This workshop had not formal character and students couldn’t be stressed.

Warsztaty

W ramach kursu edukacji zdrowotnej WSH w Radomiu zorganizowała warsztaty na temat zdrowego odżywiania, zostały poprowadzone przez wykładowcę WSH w Radomiu, trenerów personalnych oraz dietetyków. Nasz film pokazuje interakcje między studentami i wykładowcami, którzy mówili o zdrowej diecie. Było wiele pytań i odpowiedzi. Podczas wystąpień zastosowane zostały techniki nauczania skoncentrowanego na studencie.  Wykładowca najpierw zrobił wprowadzenie do tematu, a następnie wprowadził rozwiązywanie problemów i pracę zespołową. Po 10 minutach studenci zaprezentowali swoje rozwiązania. Aktywność została nagrodzona małymi prezentami. Warsztaty nie miały charakteru formalnego, zatem studenci nie mogli odczuć atmosfery stresu.

Student’s theatre

The subject of the lecture was the student-centred learning process. Radom Academy of Economics has the strategy of student- centered learning. RAE’s lectures are practical and involve problem-solving. We want to offer students practical lessons that they can apply directly to their work using modern methods. One such method of student-centered work is the method of theatre, the method of dramatization, the art in which we engage students who play different roles, become somehow the participants of the drama. The method of drama is widely used in different areas, in different places, is used in pedagogy of children or fun pedagogy, is used in care and education work, in day centers, and dormitories. This method is used by street pedagogues, social workers, and quite broadly also in social rehabilitation. The subject of today’s art was a cigarette court. Ph.D. Gołębiowski as the director of this show, gave the students specific roles. Preparations for this show lasted several weeks. Students became actors. The method of educational, resocializing, preventive theatre is an extremely active method, on the one hand, students are recipients of this educational process but on the other hand they are its creators, becoming an integral part of this educational process.

” W ramach edukacji zdrowotnej w dniu 7 maja w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu  odbyły się warsztaty dietetyczne zorganizowane przez wykładowcę WSH w Radomiu mgr Sylwię Sochę. Zajęcia poprowadzili trenerzy personalni i dietetycy: Emil Tyszko i Krzysztof Blank. Tematem wykładu było prawidłowe i zdrowe odżywianie. Podczas wystąpień zastosowane zostały techniki nauczania skoncentrowanego na studencie. „

Studencki teatr

Tematem wykładu była metodyka pracy skoncentrowana na studencie. Wyższa Szkoła Handlowa w swojej misji, strategii jest skoncentrowana na studencie. Wykłady prowadzone na naszej Uczelni mają charakter praktyczny oraz problemowy. Zależy nam, aby studenci, wynieśli z zajęć wiedzę praktyczną, którą będą mogli bezpośrednio stosować w swojej pracy, stosując nowoczesne metody. Jedną z takich metod pracy skoncentrowanej na studencie jest metoda teatru, metody dramatyzacji, sztuki, w których angażujemy studentów, którzy odgrywając różnego rodzaju role, stają się niejako uczestnikami dramatu. Metoda dramatu jest wykorzystywana szeroko w różnych obszarach, w różnych miejscach, stosowana jest w pedagogice dziecięcej, czy też pedagogice zabawy, wykorzystywana jest w pracy opiekuńczo-wychowawczej, w świetlicach, internatach, bursach. Metodą tą posługują się pedagodzy ulicy, pracownicy socjalni, i tu może Państwa to zastanowi, metoda ta wykorzystywana jest dość szeroko w resocjalizacji. Metoda teatru polega m.in. na tym, że wykładowcy oraz studenci na chwilę stają się uczestnikami przedstawienia, odgrywają role. Tematem dzisiejszej sztuki był sąd nad papierosem. Dr Gołębiowski jako reżyser tego przedstawienia, przydzielił studentom określone role, które w toku scenek dramatycznych, artystycznych będą odgrywać. Przygotowania do tego przedstawienia trwały kilka tygodni, do odgrywania tych ról, wspólnie był pisany scenariusz. Studenci stali się aktorami. Metoda teatru edukacyjnego, resocjalizującego, profilaktycznego, to metoda niezwykle aktywna, której z jednej strony studenci są odbiorcami, tego procesu edukacyjnego, ale z drugiej strony są jego twórcami, stają się integralną częścią tego procesu edukacyjnego.

 dr Andrzej Gołębiowski: Teatr w resocjalizacji jako przykład metody nauczania skoncentrowanego na studencie

Social Debate

During the debate, there were exchanges of views of people managing organizations regarding the development of innovation, implementation of new technologies, improving the quality of services and manufactured products, building and defining barriers in the modern world. The main goal was to create the right entrepreneurial attitudes among students. The first problem that was raised during the debate was the discussion about the quality of service in the company. Another issue raised by the moderator was quality in management – what the company should do to keep valuable employees. Then, to the speakers, the question was asked what they think about management through leadership and partnership. Is it possible in broadly understood industries? The last of the problems discussed were the main barriers in managing the organization. Social dialogue or the debate is an opportunity for students to engage in discussions about the real problems of society from which they come and to which they return after years of study. Participation in them is evidence of the nascence and creation of civil society. A university is part of them.

Debata społeczna

W trakcie debaty odbyły się wymiany poglądów osób zarządzających organizacjami na temat rozwoju innowacji, wdrażania nowych technologii, podnoszenia jakości usług i wytwarzanych produktów, budowania i definiowania barier we współczesnym świecie. Głównym celem było stworzenie właściwych postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Pierwszym problemem, który pojawił się podczas debaty, była dyskusja na temat jakości usług w firmie. Kolejną kwestią podniesioną przez moderatora była jakość zarządzania – co firma powinna zrobić, aby zatrzymać wartościowych pracowników. Następnie do prelegentów zadano pytanie, co myślą o zarządzaniu poprzez przywództwo i partnerstwo. Czy jest to możliwe w szeroko rozumianych branżach? Ostatnim z omawianych problemów były główne bariery w zarządzaniu organizacją. Dialog społeczny lub debata to okazja dla studentów do dyskusji na temat prawdziwych problemów społeczeństwa, z którego pochodzą i do których powracają po latach nauki. Uczestnictwo w nich jest dowodem na istnienie i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Uniwersytet jest ich częścią.

European Culture Days

The aim of the events organized by the students under this heading is to present traditions, languages and customs of European countries. An important element of these events is meeting at the table, where selected country specific meals are being presented. This multinational melting pot of flavors becomes a place for students to deeply integrate and experience of the community. Event is open and is organized with the participation of residents of the city Radom. At a time when the world is a global village, knowledge of customs, traditions, culture, cuisine, music, art, habits and customs, neighbours near and far seems to be a necessity. This means good manners and the key to proper business relations. Such an event is an incredible opportunity to get to know other cultures, customs, traditions, costumes, monuments, listen to the exquisite music of European performers or meet many fantastic foreigners. In program were: photo exhibition entitled “Erasmus at the WSH – memories” performances of European social dances, science of salsa, tasting European delicacies, fast course of Turkish language, fashion show in Europe and artistic performance of students from Ukraine. During the event students could develop skills and social competence in the context of human functioning in a multicultural society.

Dzień Kultury Europejskiej

Celem wydarzeń organizowanych przez studentów w ramach tej działalności jest prezentacja tradycji, języków i obyczajów krajów europejskich. Ważnym elementem tych wydarzeń jest spotkanie przy stole, na którym prezentowane są wybrane dania z konkretnego kraju. Ta wielonarodowa mieszanka smaków staje się miejscem, w którym uczniowie mogą głęboko zintegrować się i doświadczyć społeczności. Wydarzenie jest otwarte i jest organizowane przy udziale mieszkańców miasta Radomia. W czasach, gdy świat jest globalną wioską, znajomość obyczajów, tradycji, kultury, kuchni, muzyki, sztuki, zwyczajów i obyczajów, sąsiedzi bliscy i dalecy wydają się koniecznością. Oznacza to dobre maniery i klucz do właściwych relacji biznesowych. Takie wydarzenie jest niesamowitą okazją do poznania innych kultur, obyczajów, tradycji, kostiumów, zabytków, wysłuchania wykwintnej muzyki europejskich wykonawców lub spotkania wielu fantastycznych obcokrajowców. W programie znalazły się: wystawa zdjęć pt. „WSH Erasmus – wspomnienia” przedstawienia europejskich tańców społecznych, nauka salsy, degustacja europejskich przysmaków, szybki kurs języka tureckiego, pokaz mody w Europie oraz występy artystyczne studentów z Ukrainy. W trakcie zajęć studenci mogli rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne w kontekście funkcjonowania człowieka w społeczeństwie wielokulturowym.

Uczelnia skoncentrowana na studencie

Handbook for teachers

http://vef.kaunokolegija.lt/projektai/    

http://www.ibs.si/index.php/en/erasmus

Conference programme

Dnia 23 sierpnia 2016 r. w International Business School in Ljubljana (Słowenia) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Wspieranie nauczycieli akademickich w kształceniu skoncentrowanym na studencie. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji była Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Lubljanie. Konferencja organizowana była w partnerstwie z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu oraz litewskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (Kauno Kolegia). Główny cel konferencji stanowiła wymiana doświadczeń z zakresu metod pracy dydaktycznej skoncentrowanej na studencie stosowanych w Polsce, Litwie oraz Słowenii. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. W wydarzeniu tym wzięli udział studenci, jak również przedstawiciele lokalnej społeczności. Konferencja była uroczystym zakończeniem projektu badawczego: Empowering Teachers for Student-Centred Approach. Efektem wspólnej pracy partnerów tegoż przedsięwzięcia jest m.in. podręcznik metodyczny skierowany do nauczycieli akademickich, który obejmuje sto złotych zasad lepszego nauczania, którego centrum stanowi student.

 1 3 2

 

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Nauki
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Domagalskiego 7A
2 piętro, budynek D
Tel. +48 48 360 10 75 w. 14
e-mail: kmarcinkiewicz@wsh.pl

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x