skype wsh radom
rekrutacja online

ERA INŻYNIERA – SPRAWOZDANIA

papeteriaemail

30 czerwca 2014 r.


Realizacja projektu „Era inżyniera”, zgodnie z założonym we Wniosku o dofinansowanieharmonogramem, dobiegła końca, W lipcu br. złożony zostanie wniosek o płatność końcową i na tym zakończy się realizacja projektu oraz nastąpi jego ostateczne rozliczenie.

Wszystkie zaplanowane zadania w ramach projektu zostały zrealizowane, a założenia osiągnięte. W ostatnim okresie poza podstawowymi działaniami: jak ewaluacja i monitoring,  praca specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, czy też menadżera projektu, zakończono program staży, a w czerwcu w lokalnej prasie ukazał się artykuł podsumowujący projekt.

W kwietniu 2014 r. odbyły się obrony prac dyplomowych studentów kierunku zamawianego Informatyka, uczestników projektu. Wszyscy studenci pomyślnie zdali egzamin i nabyli uprawnienia zawodowe inżyniera!

31 marca 2014 r.


Minął kolejny okres w realizacji Projektu Era Inżyniera. Zgodnie z planem złożono na początku bieżącego 2014 r. Wniosek o płatność rozliczający IV kwartał 2013 r. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację i został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą, tym samym wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

W ramach Projektu kontynuowane były działania ewaluacyjne i monitoringowe oraz prace specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, jak również menadżera projektu. Wypłacano, jak dotychczas co miesiąc, uprawnionym studentom stypendia w wysokości 1.000,00 zł.

Ponadto studenci uczestniczą w stażach finansowanych w ramach Projektu. Program staży studenckich nadzorowany przez opiekuna obejmuje wszystkich studentów biorących udział w Projekcie. Liczba godzin stażu przypadająca na 1 studenta wynosi 240 h (3 miesiące praktyk, 80 godzin w miesiącu). Zadaniem opiekuna jest tak dobranie programów stażowych i potencjalnych firm i instytucji, aby program stażu był najbardziej optymalny pod względem przyszłego rynku pracy. Staże są obowiązkowe dla wszystkich studentów objętych Projektem, będących na ostatnich semestrach studiów. Jest to korzystne zarówno dla studentów – ponieważ mogą wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę, oraz przygotować się do wejścia na rynek pracy, jak i dla potencjalnego pracodawcy – ponieważ stażyści będą dysponować także wiedzą praktyczną.

31 grudnia 2013 r.


Na początku IV kwartału 2013 r. złożono w ramach Projektu „Era inżyniera” kolejny Wniosek o płatność, który przeszedł pozytywnie weryfikację i wypłacona została zgodna z harmonogramem transza dofinansowania.

W miesiącach październik, listopad i grudzień 2013 r. w ramach Projektu kontynuowane były działania ewaluacyjne i monitoringowe oraz prace specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, jak również menadżera projektu. Wypłacano także, jak dotychczas co miesiąc, uprawnionym studentom stypendia w wysokości 1.000,00 zł.

Ponadto w grudniu, ze środków w ramach Projektu sfinansowano profesjonalne szkolenia Microsoft dla całej grupy uczestników ?Ery Inżyniera?. Każdy ze studentów wziął udział w kursie ?Introduction to XML and the Microsoft .NET Platform?, w wymiarze 24 godz. (3 dni po 8 godz.), otrzymał podręcznik i certyfikat ze szkolenia.

Rozpoczęto również program staży. Studenci uczestniczą w programie zgodnie z określonym zakresem stażu, wykonując określone obowiązki w wybranych firmach, za które otrzymają wynagrodzenie ze środków Projektu.

30 września 2013 r.


W III kwartale 2013 r. realizacja projektu „Era inżyniera” odbyła się zgodnie z założonym we Wniosku o dofinansowanie harmonogramem. Za II kwartał 2013 r. złożony został Wniosek o płatność, który przeszedł pozytywnie weryfikację Instytucji Pośredniczącej i wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

W okresie wakacyjnym stypendia w ramach Projektu nie były wypłacane. Nie odbywały się również inne charakterystyczne dla Projektu działania (zajęcia wyrównawcze, szkolenia, staże).

W ramach Projektu kontynuowane były natomiast działania ewaluacyjne i monitoringowe oraz związane z bieżącym rozliczeniem finansowym realizowanych w ramach Projektu zadań.

Ponadto rozpoczęto działania zmierzające do przystąpienia do staży uczestników Projektu – przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi firmami z terenu Radomia. Program staży studenckich nadzorowany przez opiekuna obejmie wszystkich studentów biorących udział w Projekcie. Liczba godzin stażu przypadająca na 1 studenta wynosi 240 h (3 miesiące praktyk, 80 godzin w miesiącu). Zadaniem opiekuna będzie tak dobranie programów stażowych i potencjalnych firm i instytucji, aby program stażu był najbardziej optymalny pod względem przyszłego rynku pracy. Staże będą obowiązkowe dla wszystkich studentów objętych Projektem, będących na ostatnich semestrach studiów. Jest to korzystne zarówno dla studentów – ponieważ mogą wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę, oraz przygotować się do wejścia na rynek pracy, jak i dla potencjalnego pracodawcy – ponieważ stażyści będą dysponować także wiedzą praktyczną.

30 czerwca 2013 r.


Realizacja projektu „Era inżyniera” odbywa się zgodnie z założonym we Wniosku o dofinansowanie harmonogramem. Za pierwszy kwartał 2013 r. złożony został Wniosek o płatność, który przeszedł pozytywnie weryfikację Instytucji Pośredniczącej i wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

W ramach Projektu kontynuowane były działania ewaluacyjne i monitoringowe oraz prace specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, jak również menadżera projektu. Wypłacano, jak dotychczas co miesiąc, uprawnionym studentom stypendia w wysokości 1.000,00 zł. Ponadto w czerwcu 2013 r., ze środków w ramach projektu sfinansowano profesjonalne szkolenia Microsoft dla całej grupy uczestników ?Ery Inżyniera?. Każdy ze studentów wziął udział w kursie ?Fundamentals of Network Security?, w wymiarze 24 godz. (3 dni po 8 godz.), otrzymał podręcznik i certyfikat ze szkolenia.

31 marca 2013 r.


Minął kolejny okres w realizacji Ery Inżyniera. Zgodnie z planem złożono na początku bieżącego 2013 r. Wniosek o płatność rozliczający IV kwartał 2012 r. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację i został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą, tym samym wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

W ramach Projektu kontynuowane były działania ewaluacyjne i monitoringowe oraz prace specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, jak również menadżera projektu. Wypłacano, jak dotychczas co miesiąc, uprawnionym studentom stypendia w wysokości 1.000,00 zł. Ponadto ze środków w ramach projektu sfinansowano profesjonalne szkolenia Microsoft dla całej grupy uczestników ?Ery Inżyniera?. Każdy ze studentów wziął udział w kursie ?Querying Microsoft SQL Server in the Transact_SQL?, w wymiarze 24 godz. (3 dni po 8 godz.), otrzymał podręcznik i certyfikat ze szkolenia.

31 grudnia 2012 r.


Na początku IV kwartału 2012 r. złożono w ramach Projektu „Era inżyniera” kolejny Wniosek o płatność, który przeszedł pozytywnie weryfikację i wypłacona została zgodna z harmonogramem transza dofinansowania.

W miesiącach październik, listopad i grudzień 2012 r. w ramach Projektu kontynuowane były oczywiście działania ewaluacyjne i monitoringowe oraz prace specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, jak również menadżera projektu. Wypłacano także, jak dotychczas co miesiąc, uprawnionym studentom stypendia w wysokości 1.000,00 zł.

Nie odbywały się również inne charakterystyczne dla Projektu działania (zajęcia wyrównawcze, szkolenia, staże) – harmonogram prac nie zakładał ich w tym okresie.

30 września 2012 r.


W III kwartale 2012 r. realizacja projektu „Era inżyniera” odbyła się zgodnie z założonym we Wniosku o dofinansowanie harmonogramem. Za II kwartał 2012 r. złożony został Wniosek o płatność, który przeszedł pozytywnie weryfikację i wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

W okresie wakacyjnym stypendia w ramach Projektu nie były wypłacane. Nie odbywały się również inne charakterystyczne dla Projektu działania (zajęcia wyrównawcze, szkolenia, staże).

W ramach Projektu kontynuowane były działania ewaluacyjne i monitoringowe. W związku z zakończeniem II roku studiów przeprowadzono ankiety wśród studentów uczestniczących w Projekcie związane z przeprowadzonymi w miesiącu czerwcu kursami. Odbył się również monitoring i wnikliwa analiza realizacji wskaźników Projektu.

30 czerwca 2012 r.


Realizacja projektu „Era inżyniera” odbywa się zgodnie z założonym we Wniosku o dofinansowanie harmonogramem. Za pierwszy kwartał 2012 r. złożony został Wniosek o płatność, który przeszedł pozytywnie weryfikację i wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

Za ww. środki sfinansowano między innymi stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla najlepszych studentów uczestniczących w Projekcie. Ponadto przeprowadzono profesjonalne szkolenia Microsoft dla całej grupy uczestników ?Ery Inżyniera?. Każdy ze studentów wziął udział w kursie ?Kurs Installing and Configuring Windows Client? w wymiarze 24 godz. (3 dni po 8 godz.), otrzymał podręcznik i certyfikat ze szkolenia. W II kwartale roku studenci kierunku zamawianego odbywali zajęcia na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu.

W ramach Projektu trwają również działania ewaluacyjne i monitoringowe. Zakończenie II roku studiów pozwoli na podsumowanie prac i wyciągnięcie wniosków z dotychczasowej realizacji Projektu.

31 marca 2012 r.


Minął kolejny okres w realizacji Ery Inżyniera. Planowo przeprowadzane są działania dotyczące pierwszego rocznika studiów, natomiast zgodnie z wcześniej sygnalizowanymi zmianami nie prowadzony jest drugi rocznik. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ? Instytucja Pośrednicząca, wyraziło zgodę na zmiany w Projekcie i zaakceptowało uaktualniony Wniosek o dofinansowanie Projektu. Trwają działania związane z podpisaniem Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu.

Zgodnie z planem złożono na początku bieżącego roku Wniosek o płatność rozliczający IV kwartał 2011 r. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację i został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą, tym samym wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

W ramach Projektu kontynuowane były oczywiście działania ewaluacyjne i monitoringowe. Jak również wypłacano, jak dotychczas, co miesiąc uprawnionym studentom stypendia w wysokości 1.000,00 zł.

W kolejnym kwartale realizacji Projektu zostanie podpisany, w związku z wyżej wymienionymi powodami, aneks do Umowy o dofinansowanie projektu.

Dla pierwszego rocznika studentów uczestniczących w Projekcie wprowadzane obecnie zmiany nie mają żadnych skutków.

31 grudnia 2011 r.


Na początku IV kwartału 2011 r. złożono w ramach Projektu „Era inżyniera” kolejny Wniosek o płatność, który przeszedł pozytywnie weryfikację i wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

Niestety realizacja Projektu w minionym kwartale nie mogła się odbyć zgodnie z założonym we Wniosku o dofinansowanie projektu harmonogramem. Pomimo przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych działań promocyjnych i rekrutacyjnych nie udało się zarekrutować prognozowanej liczby dwudziestu jeden osób na drugi rocznik kierunku zamawianego. Sytuacja taka spowodowana była otwarciem tożsamego kierunku na innej radomskiej uczelni. W związku z powyższym, w uzgodnieniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ? Instytucja Pośredniczącą, podjęto decyzję o ograniczeniu Projektu do jednego rocznika studiów i przystąpiono do prac zmierzających do uaktualnienia Wniosku o dofinansowanie projektu i aneksowania Umowy o dofinansowanie projektu.

Tym samym w IV kwartale nie przeprowadzono zaplanowanych w ramach Projektu zajęć wyrównawczych. Kontynuowane były oczywiście działania ewaluacyjne i monitoringowe. Jak również wypłacono uprawnionym studentom stypendia.

W kolejnym kwartale realizacji Projektu zostanie podpisany, w związku z wyżej wymienionymi powodami, aneks do Umowy o dofinansowanie projektu.

Dla pierwszego rocznika studentów uczestniczących w Projekcie wprowadzane obecnie zmiany nie mają żadnych skutków.

30 września 2011 r.


W III kwartale 2011 r. realizacja projektu „Era inżyniera” odbyła się zgodnie z założonym we Wniosku o dofinansowanie harmonogramem. Za II kwartał 2011 r. złożony został Wniosek o płatność, który przeszedł pozytywnie weryfikację i wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

W okresie wakacyjnym stypendia w ramach Projektu nie były wypłacane. Nie odbywały się również inne charakterystyczne dla Projektu działania (zajęcia wyrównawcze, szkolenia, staże). Intensywnie prowadzono natomiast działania promocyjne i rekrutacyjne. Szeroko rozpowszechniano informacje o Uczelni, kierunku oraz o finansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbyła się kampania reklamowa w lokalnych rozgłośniach radiowych, rozklejano plakaty w całym regionie oraz w autobusach komunikacji miejskiej i PKS.

W ramach Projektu kontynuowane były działania ewaluacyjne i monitoringowe. W związku z zakończeniem I roku studiów przeprowadzono ankiety wśród studentów uczestniczących w Projekcie związane z przeprowadzonymi w miesiącu czerwcu kursami. Odbył się również monitoring i wnikliwa analiza realizacji wskaźników Projektu.

Kolejny kwartał realizacji Projektu zapowiada się dość pracowity. Nowy rocznik studentów zostanie zapoznany z Projektem i korzyściami płynącymi z jego wdrażania. Część nowych studentów będzie mogła skorzystać z zajęć wyrównawczych.

Z dniem 1 września 2011 r. prawa i obowiązki Instytucji Pośredniczącej w realizacji Priorytetu IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (a więc również w sprawach dotyczących ?Ery Inżyniera?) przejęło w miejsce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zmiana nie ma istotnego wpływu na realizację Projektu.

30 czerwca 2011 r.


Realizacja projektu „Era inżyniera” odbywa się zgodnie z założonym we Wniosku o dofinansowanie harmonogramem. Za pierwszy kwartał 2011 r. złożony został Wniosek o płatność, który przeszedł pozytywnie weryfikację i wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

Za ww. środki sfinansowano stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla najlepszych studentów uczestniczących w Projekcie. Ponadto przeprowadzono profesjonalne szkolenia Microsoft dla całej grupy uczestników ?Ery Inżyniera?. Każdy ze studentów wziął udział w kursie ?Introduction to Programming?, w wymiarze 24 godz. (3 dni po 8 godz.), otrzymał podręcznik i certyfikat ze szkolenia. W II kwartale roku studenci kierunku zamawianego odbywali zajęcia już na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu. Ponadto, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za środki będące oszczędnościami z zakupu komputerów, zakupiono oprogramowanie Adobe Design Standard Mac PL CS5.5, które jest wykorzystywane do nauki przez studentów biorących udział w Projekcie (w przedmiotach nauczanych w ramach kierunku zamawianego: Grafika i komunikacja człowiek – komputer, Grafika komputerowa, Fotografia cyfrowa – techniki obróbki). Zakupiony pakiet oprogramowania przeznaczony jest dla grafików komputerowych. Pozwala na obróbkę zdjęć, fotografii oraz obrazów rastrowych i wektorowych. Umożliwia opracowywanie atrakcyjnych cyfrowych czasopism lub gazet oraz tworzenie książek elektronicznych bez stałego nadzoru programistów. Oprogramowanie to jest jednym z najbardziej popularnych programów wykorzystywanych w firmach zajmujących się profesjonalną grafiką komputerową i pozwala na naukę na wysokim poziomie.

W związku z planowanym naborem studentów na drugi rocznik studiów w ramach Projektu rozpoczęto działania promocyjne zmierzające do rozpowszechnienia informacji o kierunku oraz finansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Równolegle rozpoczęła się i była prowadzona rekrutacja.

W ramach Projektu trwają również działania ewaluacyjne i monitoringowe. Zakończenie I roku studiów pozwoli na podsumowanie prac i wyciągnięcie wniosków z dotychczasowej realizacji Projektu.

31 marca 2011 r.


Realizacja projektu „Era inżyniera” odbywa się zgodnie z założonym we Wniosku o dofinansowanie harmonogramem. Na koniec 2010 r. złożony został pierwszy Wniosek o płatność, który przeszedł pozytywnie weryfikację i wypłacona została kolejna transza dofinansowania.

Na początku bieżącego roku, w ramach projektu dostarczony został nowoczesny sprzęt komputerowy (stacje robocze do dwóch pracowni komputerowych oraz serwer). Ponadto zakończyły się odbywające się w I semestrze zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku (po trzydzieści godzin z każdego przedmiotu) ? bardzo pozytywnie przez studentów ocenione. Po dziesięciu studentów w każdym z przedmiotów uzupełniło i wzbogaciło swoją wiedzę. Pozwoliło to nie tylko na wyrównanie poziomu grupy, ale także zwiększyło szanse studentów na zdobycie stypendium naukowego, które jest jednym z bonusów studiowania na kierunku zamawianym. W I kwartale 2011 r. wypłacone zostały stypendia dla 10 studentów. Najlepsi studenci uczestniczący w projekcie otrzymali po 1000 zł miesięcznie stypendium. Zgodnie z przyjętymi w projekcie założeniami będą ono wypłacane do 2015 r.

W następnym okresie rozliczeniowym projektu (tj. II kwartale 2011 r.) planowany jest wybór firmy, która przeprowadzi dla wszystkich studentów uczęszczających na kierunek Informatyka profesjonalne szkolenia Microsoft. Będzie również kontynuowana wypłata stypendiów oraz rozpocznie się rekrutacja studentów na nowy rocznik, poprzedzona akcją promującą kierunek.

W ramach Projektu trwają również działania ewaluacyjne i monitoringowe. Zakończenie I semestru pozwoliło na podsumowanie prac i wyciągnięcie wniosków z dotychczasowej realizacji Projektu.

31 grudnia 2010 r.


„Era inżyniera” jest projektem realizowanym przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, na kierunku Informatyka, w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowanych poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Prawie 2 mln. zł dofinansowania zostanie wydatkowane na stypendia, zajęcia wyrównawcze, szkolenia, staże oraz zakup sprzętu komputerowego.

3 listopada 2010 r. uczelnia wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisały stosowną umowę i projekt mógł ruszyć pełną parą. Dzięki czemu obecnie jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Wcześniej odbyła się rekrutacja, poprzedzona zakrojoną na szeroka skalę akcja promocyjną. W całym mieście zostały rozklejone plakaty i billboardy. A w radio można było usłyszeć spoty zachęcające do studiowania na Informatyce w WSH.

Ponadto w ramach projektu opracowano programy zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku. Po dziesięciu studentów w każdym z przedmiotów uzupełnia i wzbogaca swoją wiedzę. Pozwoli to nie tylko na wyrównanie poziomu grupy, ale także szans studentów na zdobycie stypendium naukowego, które jest jednym z bonusów studiowania na kierunku zamawianym. Najlepsi studenci uczestniczący w projekcie otrzymują 1000 zł miesięcznie stypendium. Zgodnie z przyjętymi założeniami będzie ono wypłacane do 2015 r.

Dodatkowo wszyscy studenci studiów stacjonarnych, uczestniczący w projekcie, od II semestru wezmą udział w certyfikowanych szkoleniach Microsoft. Szkolenia zakończą się egzaminami i otrzymaniem certyfikatów, które otwierają drzwi do pracy w renomowanych firmach. Z kolei na ostatnim roku studiów studenci zostaną objęci płatnymi stażami w wiodących przedsiębiorstwach informatycznych.

Przez cały sześcioletni okres realizacji projektu planowane są działania ewaluacyjne i monitoringowe. WSH prowadzi ewaluację sposobu kształcenia od 1999 r. Działania takie nie są więc na uczelni czymś nowym. A ich realizacja w ramach projektu nie tylko przyczyni się do jak najlepszej oceny jego przebiegu, ale wniesie nowe rozwiązania do istniejącego systemu i pozwoli go udoskonalić.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x