skype wsh radom
rekrutacja online

Praktyki studenckie

Ze względu na konieczność zachowania środków bezpieczeństwa, dotyczących zapobiegania epidemii SARS-CoV-2 zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie lub online. Warto sprawdzić, które sprawy studencie można uregulować bezpiecznie i bez wychodzenia z domu!

BIURO KARIERY/WYJAZDY ERASMUS+:  informacje o wymianie Erasmus+,działalności Biura Kariery, organizowanych warsztatach, wizytach studyjnych możesz znaleźć na www.wsh.pl oraz w Wirtualnym Dziekanacie (WD) pobierzesz Formularz aplikacyjny na program Erasmus+, wykaz uczelni partnerskich czy zasady rekrutacji na praktyki/studia Erasmus+, zaś na stronie Uczelni znajdziesz wszystkie informacje na jego temat.
PRAKTYKI STUDENCKIE :  Wirtualnym Dziekanacie znajdziesz dokumentację dotyczącą praktyki – Ramowy program praktyk, podanie do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk (dotyczy tylko II,III,IV i V roku), zaświadczenia potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia czy przyjęcia na praktyki. Za pośrednictwem mejla lub platformy Teams możesz przesłać Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę- jeśli chcesz, byśmy wysłali Ci dokumenty do domu, napisz na zaświadczeniu adres korespondencyjny- nie będziesz musiał przyjeżdżać do Działu po ich odbiór.
Każdy student Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 300 stałych Umów o współpracy z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą. Studenci mogą odbywać również praktyki w innych miejscach – muszą one jednak zapewniać realizację Ramowych programów praktyk i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.
Informacje ogólne na ten temat
Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia podpisanego i opieczętowanego przez Zakład pracy Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę (wzory do ściągnięcia w Wirtualnym Dziekanacie – Dokumentacja dotycząca praktyk) oraz zapoznania się z Ramowym programem praktyki dla danego kierunku (dostępne również w Wirtualnym Dziekanacie-Strona główna- Tablica ogłoszeń-Dokumentacja dotycząca praktyk- ramowe programy). W Ramowym programie praktyk znajdują się: zakres czynności do zrealizowania w trakcie praktyki, efekty uczenia, które student osiągnie po zrealizowaniu praktyki, wymiar praktyk, ich cel, przykładowe miejsca praktyk itp. Po dostarczeniu Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, studentowi w ciągu 3 dni zostaną przygotowane imienne dokumenty- Skierowanie, Porozumienie na praktykę, Karta przebiegu praktyk/Dzienniczek praktyk. Dopiero po ich odbiorze, student/słuchacz może przystąpić do praktyki w wybranym Zakładzie pracy!!!
(UWAGA! Rozpoczęcie praktyki przez odbiorem dokumentacji z praktyk jest niezgodne z Regulaminem odbywania praktyk studenckich i wiąże się z niezaliczeniem praktyk!).
WYMIAR PRAKTYK
  Wymiar praktyk na studiach I  i II stopnia
Czas trwania praktyk dla studentów I i II roku studiów licencjackich i inżynierskich wynosi 6 miesięcy, co odpowiada 720 godzinom zegarowym praktyki i dotyczy kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, informatyka, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość, psychologia, pedagogika.
Czas trwania praktyk dla studentów I i II roku studiów uzupełniających magisterskich wynosi 3 miesiące, co odpowiada 360 godzinom zegarowym praktyk i dotyczy kierunków: pedagogika, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne,administracja, psychologia.
Czas trwania praktyk dla studentów dla studentów I i II roku studiów jednolitych magisterskich (5- letnich) wynosi:
  • na kierunku PRAWO – 720 godzin,
  • na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA- 240 godzin.
Czas trwania praktyk dla studentów III roku studiów licencjackich i inżynierskich oraz II roku studiów uzupełniających magisterskich na wszystkich oferowanych kierunkach wynosi 480 godzin.
Czas trwania praktyk dla studentów IV roku studiów inżynierskich wynosi 160 godzin.
Wymiar praktyk na studiach podyplomowych:
  • Logopedia z emisją głosu – 180 godz.
  • Przygotowanie pedagogiczne – 150 godz.
  • Doradztwo zawodowe – 40 godz.
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 180 godz.
  • Dydaktyka jęz. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 60 godz.
Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane ze specjalnością studenta. Podczas praktyk studenci WSH realizują wcześniej ustalone zagadnienia wg Ramowych planów praktyk, dostępnych w Wirtualnym Dziekanacie.

Zachęcamy do kontaktu na platformie Microsoft Teams z pracownikami Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich:

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

Dyrektor Działu

mgr Paulina Marcinkiewicz

e-mail: zagranica@wsh.pl, pmarcinkiewicz@wsh.pl 

Microsoft Teams: paulina.marcinkiewicz@wsh.pl 

Dyżury online: 

wtorek – sobota 8.00-16.00

 

 

mgr Anna Mączyńska 

Z-ca Dyrektora Działu 

praktyki@wsh.pl, biurokariery@wsh.pl, amaczynska@wsh.pl

 Microsoft Teams: anna.maczynska@wsh.pl 

Dyżury online: 

wtorek – sobota 8.00-16.00

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x