skype wsh radom
rekrutacja online

Zarządzanie

ZARZĄDZANIE

Studia magisterskie

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)


Koncepcja studiów

Celem kształcenia  jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej dla potrzeb biznesu, administracji oraz organizacji społecznych. Studenci w trakcie studiów zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności  z zakresu rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania rzadkich zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych. Studenci poznają zagadnienia społeczne, prawne i ekonomiczne, tworzące podbudowę dla zrozumienia istoty zarządzania w różnych jego aspektach, analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i mikroskali w organizacji. Cele kształcenia można sformułować następująco:

 • Przekazanie zaawansowanej, pogłębionej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowanie krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych i   organizacyjnych, a także wyrobienie umiejętności łączenia teorii z praktyką.
 • Przygotowanie absolwentów do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego.
 • Kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia o profilu praktycznym ukierunkowany jest na efekty i ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia obejmują zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu oraz przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk prawnych. W bloku przedmiotów prawniczych są: podstawy prawa cywilnego i handlowego oraz prawo bankowe z elementami compliance (przedmiot do wyboru). Tak więc student ma możliwość zdobycia wiedzy prawniczej, przydatnej w procesach decyzyjnych i przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Dyscyplina naukowa Ekonomia i finanse reprezentowana jest przez przedmioty: makroekonomia, statystyka matematyczna, marketing międzynarodowy.

W programie studiów znalazła się też problematyka indywidualnej przedsiębiorczości. Ma to służyć przygotowaniu absolwentów do prowadzenia własnego biznesu, a także ukształtowaniu postawy otwartości na zmiany i postawy kreatywności. Celem naszym jest, by absolwenci zmienili podejście do swojej kariery – z postawy biernej na bardziej aktywną i przemyślaną, stąd nasze starania, by podczas studiów uzyskali przygotowanie w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem. W zdobyciu tych umiejętności pomaga przedmiot kreowanie postaw przedsiębiorczych.

Równie istotne z punktu widzenia sukcesu na rynku pracy jest ukształtowanie wśród studentów umiejętności zarządzania zmianą, procesami oraz zarządzania strategicznego.  W planie studiów zamieściliśmy  przedmioty: metody i techniki zarządzania strategicznego, zarządzanie zmianą oraz zarządzanie procesami..

Absolwenci posiadają umiejętności  wykorzystywania wiedzy rachunkowej  i technologii informatycznych przy podejmowaniu decyzji strategicznych  i operacyjnych w przedsiębiorstwach. W programie studiów znalazły się więc takie przedmioty jak: informatyczne systemy zarządzania, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, zarządzanie kapitałem obrotowym firmy.

Ofertę edukacyjną uwzględniającą zmieniające się potrzeby regionalnego rynku pracy wzbogacają przedmioty specjalnościowe oraz przedmiot do wyboru z oferty uczelni.

Tak więc, absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie wykazuje się:

 • pogłębioną wiedzą z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zaawansowaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych w warunkach postępujących procesów integracji europejskiej, globalizacji, zagrożeń demograficznych i środowiskowych,
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów  i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia,
 • umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych,
 • umiejętnością rozstrzygania sytuacji konfliktu społecznego, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,
 • umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,
 • zrozumieniem zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • Firmach konsultingowych;
 • Agencjach marketingowych,  reklamowych, rekrutacyjnych itp.;
 • Przedsiębiorstwach,  jako specjaliści organizacji i zarządzania, menedżerowie/kierownicy średniego szczebla,  specjaliści ds. analiz i sprawozdawczości; zarządzania personelem itp.
 • Jednostkach administracji publicznej-państwowej i samorządowej;
 •  Organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym (jako doradcy, konsultanci);

Absolwenci są także przygotowani do realizacji własnej przedsiębiorczości i współzarządzania firmami rodzinnymi.


Specjalności:

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x