skype wsh radom
rekrutacja online

Konsultacje zespołu

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu realizuje projekt pn. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelnią Dostępną współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych

Celem projektu jest poprawa dostępności szkolnictwa wyższego poprzez zmiany organizacyjne Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, podnoszenie świadomości i kompetencji jej kadr a także opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji.

W ramach projektu odbywają się konsultacje mające na celu wsparcie studentów z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym.

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY I JEGO ZADANIA

 

Asystent Dydaktyczny

dr Gerard Paweł Maj

e-mail: gmaj@wsh.pl

Microsoft Teams: gerard.maj@wsh.pl

Wspiera studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształceniaCelem konsultacji z asystentem dydaktycznym jest utrzymywanie kontaktu oraz wyrównanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami i innych osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi w pełnym dostępie do procesu kształcenia w WSH. Konsultacje mają zastosowanie do wszystkich form i kierunków studiów w WSH. Mogą one dotyczyć w szczególności formy egzaminów, toku studiowania, jak również lokalizacji, w których mają miejsce zajęcia dydaktyczne. Asystent poprzez kontakt z osobą niepełnosprawną reaguje na bieżące trudności napotkane podczas realizowania procesu kształcenia, pomaga w doborze odpowiedniego rodzaju wsparcia edukacyjnego uwzględniającego sytuację zdrowotną i akademicką studenta.

Doradca edukacyjny

mgr Danuta Rokita

e-mail drokita@wsh.pl

Microsoft Teams: danuta.rokita@wsh.pl

Celem konsultacji jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych, poszukujących oferty edukacyjnej, najlepiej spełniającej ich potrzeby i oczekiwania.  „Diagnozowanie” potrzeb w oparciu o realne kompetencje, indywidualne potrzeby  studentów z niepełnosprawnościami jak również diagnozowanie barier i trudności, które mogą pojawiać się podczas realizowania procesu kształcenia. Konsultacje mają na celu wsparcie procesu kształtowania ścieżki edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami w WSH.

 


 

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

mgr Katarzyna Majka

e-mail: kmajka@wsh.pl

Microsoft Teams: kadry_1@wsh.pl

Do zadań Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy m in. określanie potrzeb związanych ze studiowaniem osób niepełnosprawnych w szczególności: likwidacji barier uniemożliwiających udział w życiu społeczności akademickiej, w tym barier architektonicznych, transportowych i dostępu do zasobów informacyjnych, zapewnienie pomocy lub usług podnoszących ich niezależność, zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Konsultacje mają na celu diagnozowanie indywidualnych potrzeb  studentów z niepełnosprawnościami. jak również wybór odpowiedniego rodzaju wsparcia  uwzględniającego sytuację zdrowotną i akademicką studenta.

 

 

Specjalista ds. technologii wspierających

mgr Robert Rogala

e-mail: rrogala@wsh.pl

Microsoft Teams: rrogala@wsh.pl

Wspiera osoby niepełnosprawne, potrzebujące pomocy w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Organizuje szkolenia dla studentów i kadry na temat obsługi sprzętu i oprogramowania wspierającego osoby niepełnosprawne, prowadzi indywidualne konsultacje, pomaga w diagnozie barier i dostosowanie rozwiązań usprawniających realizację procesu kształcenia osobom z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Konsultacje dla studentów z niepełnosprawnościami:
prawne

dr Monika Samcik

e-mail: msamcik@wsh.pl

Microsoft Teams: monika.samcik@wsh.pl

Uczelnia proponuje także wsparcie prawne dla studentów z niepełnosprawnościami w WSH.Podczas dyżurów można skorzystać z profesjonalnych porad prawnych udzielanych przez Panią dr Monikę Samcik m in. w zakresie:

  • prawa ubezpieczeń społecznych,
  • prawa pracy w zakresie szczególnych uprawnień niepełnoprawnych,
  • prawidłowego wypełniania wniosków pomocowych,
  • systemu składania odwołań od decyzji ZUS i postępowania sądowego w tym zakresie,
  • sytuacji prawnej rodzin niepełnosprawnych i przysługujących im z tego tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

Konsultacje dla studentów z niepełnosprawnościami:

logopedyczne

Wioletta Latosek

e-mail: violalog@hotmail.com

Microsoft Teams: wioletta.latosek@wsh.pl

Studenci WSH, posiadający niepełnosprawność w zakresie narządu słuchu lub mowy mogą skorzystać z nieodpłatnych zajęć z logopedą. Zajęcia te w znaczący sposób mogą podnieść sprawność narządów mowy i przyczynić się do zwiększenia wyrazistości wypowiedzi studentów.  Podczas zajęć z logopedą, studenci będą mogli m.in.:
  • Usprawniać narządy artykulacyjne;
  • Wzmacniać wyrazistość wypowiedzi;
  • Opracowywać treści wystąpień i prezentacji.
Oferowane zajęcia mają charakter konsultacji, oznacza to, że student z niepełnosprawnością słuchu i mowy musi samodzielnie ćwiczyć w domu zgodnie z zaleceniami logopedy. Tylko w takim przypadku możliwe będzie osiągnięcie postępu w zakresie sprawności artykulacyjnej.

 

 

Konsultacje dla studentów z niepełnosprawnościami:
zawodowe

dr Monika Mazur – Mitrowska

Microsoft Teams: monika.mazur-mitrowska@wsh.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                               
HARMONOGRAM DYŻURÓW ZESPOŁU
 ……………………………
……………………………

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x