skype wsh radom
rekrutacja online

Koło Naukowe Młodych Menadżerów

Koło Naukowe Młodych Menadżerów

OPIEKUN NAUKOWY: dr Iwona Kurkiewicz, iwona.kurkiewicz@interia.eu

PRZEWODNICZĄCY (STUDENT): Oliwia Kopyt

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ: Spotkania on-line lub stacjonarnie (uzależnione od panujących obostrzeń w kraju w dobie pandemii), jeśli stacjonarnie to na terenie Uczelni (rezerwacja sali wg potrzeb) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych. Planowane spotkania odbywają się raz w miesiącu (w zależności od ustalonego harmonogramu, w przypadku dodatkowych potrzeb komunikacyjnych ze strony studentów organizacja dodatkowych spotkań) w weekendy lub w tygodniu. Terminy spotkań będą ogłaszane na bieżąco na Wirtualnym Dziekanacie.

Terminy i miejsce spotkań: ogłaszane przez stronę internetową i wirtualny dziekanat 

HARMONOGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA MŁODYCH MENADŻERÓW 2020 – 2021

Statut KNMM

Koło zostało powołane i zatwierdzone 09.11.2016 roku. Koło powstało z inicjatywy ambitnych i przedsiębiorczych studentów II roku zarządzania.

Do podstawowych zadań KNMM należy:

1) Propagowanie wiedzy z dziedziny ekonomia, w szczególności z zakresu zarządzania,

2) Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,

3)Prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,

4) Rozwijanie kontaktów z innymi kołami naukowymi mającymi podobny profil naukowy,

5) Pomoc w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu.

Cele Koła realizowane są poprzez:

1) Samodzielnie oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych, seminariów, warsztatów, odczytów, wykładów, konferencji, praktyk, wystaw, konkursów i ankiet,

2) Wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami,

3) Prowadzenie szkoleń i kursów dla studentów,

4) Prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej,

5) Założenie i utrzymanie księgozbioru,

6) Inne formy działalności społecznej

Władzami Koła są:

1) Walne Zgromadzenie Koła,

2) Zarząd Koła.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.
 2. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy członkowie Koła.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Koła, z inicjatywy własnej lub na wniosek, co najmniej 3 członków, jednak nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
 4. W przypadku złożenia przez członków Koła wniosku, o którym mowa w ust.1., Zarząd Koła ma obowiązek podjąć decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.
 5. Miejsce i data zwołania Walnego Zgromadzenia Członków zostają podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Koła lub na stronie internetowej Koła.
 6. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd ma obowiązek stawić się w składzie minimum trzech członków.
 7. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał, o ile Statut nie stanowi inaczej. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a więc członków zwyczajnych.
 8. W posiedzeniach plenarnych winni uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni Organizacji.
 9. W posiedzeniach plenarnych mogą również uczestniczyć członkowie honorowi, zaproszeni goście (bez prawa głosu), a w szczególności Opiekun Koła (o którym mowa w §9).
 10. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Prezesowi,

2) Wiceprezesowi,

3) grupie 3 członków zwyczajnych.

Podczas głosowania każdemu członkowi Koła przysługuje jeden głos.

Do obowiązków i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) wybór członków Zarządu Koła,

2) odwołanie członków Zarządu Koła,

3) uchwalenie statutu Koła,

4) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu,

5) podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Koła,

6) rozpatrywanie skarg członków Koła na działalność członków Zarządu Koła,

7) podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności Koła.

Zarząd Koła jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 1 roku kalendarzowego.

Członkowie Zarządu Koła są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów.

Wybory do Zarządu Koła odbywają się co roku, na początku marca, z tym, że wybór pierwszego Zarządu Koła odbywa się w ciągu miesiąca od uzyskania zgody Rektora na utworzenie Koła.

O stanowisko w Zarządzie może ubiegać się każdy członek zwyczajny Koła, który przedstawi poprzedniemu Zarządowi listę pięciu osób, które poprą jego kandydaturę.

Głosowanie jest tajne, każdy członek zwyczajny Koła oddaje jeden głos na swego kandydata.

Aktualny Zarząd powołuje Komisję Wyborczą, której zadaniem jest:

 1. a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
 2. b) zliczenie oddanych głosów, c) ogłoszenie wyniku głosowania.

Pierwszy Zarząd Organizacji wybierany jest zgodnie z zapisami ust. 2 i 3. Pierwszą Komisję Wyborczą powołuje Opiekun Organizacji spośród członków zwyczajnych Organizacji. Kadencja pierwszego Zarządu trwa od marca do marca roku następnego.

Skład  zarządu Koła Naukowego Młodych Menadżerów w roku akademickim 2020/2021

Zarząd koła:

 1. Oliwia Kopyt – Przewodnicząca

 2. Kinga Dróżdż – Zastępca przewodniczącej

 3. Krystian Sposób – Sekretarz

 • kontakt: koloknmm@gmail.com

Skład Zarządu Koła może być w razie konieczności powiększony, na wniosek Zarządu, decyzją Walnego Zgromadzenia Członków.

Głosowania dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu Koła oraz przyjęcia nowego członka Zarządu są tajne.

Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła.

Dla realizacji swoich celów statutowych Koło korzysta z następujących źródeł finansowania:

1) środki finansowe otrzymane od Uczelni,

2) sponsoring,

3) granty,

4) dobrowolne składki członkowskie.

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x