skype wsh radom
rekrutacja online

Za nami IX edycja Projektu Niepełnosprawni – Pełnosprawni

Udostępnij

W dniach 11 – 12 grudnia 2020 roku, odbyła się IX edycja Projektu Niepełnosprawni – Pełnosprawni, pod hasłem: Krok za krokiem na wymarzony Everest. W ramach projektu organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa na temat: Formy wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki z kilku ośrodków akademickich w kraju: Państwowa Uczelnia Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Lublinie, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. W konferencji wzięli również udział studenci z Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Środowisko praktyków oraz organizacji społecznych reprezentowali przedstawiciele: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, Sądu Okręgowego w Radomiu, Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Radomiu, Stowarzyszenia Nowe Perspektywy w Radomiu, X LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu, Fundacji follow Me, Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczy Zdroju, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu, Kancelarii Prawnej, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Razem w Radomiu, Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu, Stowarzyszenia i Przedsiębiorstwa Społecznego Gospoda Jaskółeczka w Radomiu.

Dzień I – 11 grudnia 2020 roku

Konferencję otworzyła J. M. Rektor WSH w Radomiu, Prof. WSH dr Elżbieta Kielska.

Pierwszym prelegentem była pani mgr Katarzyna Majka, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych WSH w Radomiu, która zreferowała działania podejmowane przez Uczelnię na rzecz studentów niepełnosprawnych. Ideę i praktykę Świata bez ograniczeń – i Uczelni bez barier przedstawił, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski. Uzasadniając hasło tegorocznej edycji projektu Krok za krokiem na wymarzony Everest, wskazał na konieczność budowania partnerstwa publiczno- prywatnego, jako płaszczyzny wspierającej osoby z niepełnosprawnością w procesie kształcenia akademickiego.

Następne wystąpienie mgr Halina Janiszek – Stajniak, poświęcone było  Niepełnosprawności przez pryzmat powiatu radomskiego – formy wsparcia, pomoc materialna, wyzwania doby COVID 19. W wystąpieniu Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych na przykładzie subregionu siedleckiego mgr Agata Ługowska z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach i Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas zwróciła uwagę na szereg działań wspierających osoby niepełnosprawne w szerszym zakresie terytorialnym regionu siedleckiego. Z kolei dr Paulina Rusak – Romanowska z Sądu Okręgowego w Radomiu w referacie Prawo do nauki osób niepełnosprawnych w Polsce, przedstawiła aspekty prawne w tym zakresie oraz prawo osób niepełnosprawnych do nauki. Mgr Agnieszka Sekulska, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Radomiu zaprezentowała wykład nt. Niepełnosprawność – wyzwania dla ekonomii społecznej. Przedstawiła problematykę niepełnosprawności w powiązaniu z ekonomią społeczną. W prezentacji pt. Praca jako jedna z głównych potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową dr Paweł Borowiecki, pedagog z X LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu przedstawił problem samotności osób niepełnosprawnych, który pogłębia się w sytuacji izolacji ze względu na COVID 19. Kolejnym prelegentem była Prezes Fundacji follow Me, mgr Iwona Paszkiewicz, która przedstawiła wykład nt. Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowiska osób niepełnosprawnych. Pani Prezes przybliżyła wsparcie ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych przez biznes. Dr Wioletta Budny z WSH w Radomiu, podjęła się zreferowania tematyki, Dziecko z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacyjnym. W swoim wystąpieniu skupiła się na praktycznym aspekcie funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnościami w systemie edukacyjnym. Dr Małgorzata Artymiak z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w swoim wystąpieniu, Student z zaburzeniami zdrowia psychicznego – specyfika wsparcia ze strony uczelni przedstawiła sytuację studentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego i ich funkcjonowanie na uczelni. Prezentacja przedstawiona przez kolejnych prelegentów, tj. dr inż. Alinę Marię Basak z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu i Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju oraz dr Marię Łukawską ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu pt. Przygotowanie dzieci i młodzieży sprawnej inaczej do kształcenia na wyższym poziomie edukacyjnym przybliżyła aspekt dobrych praktyk pedagogicznych. W wystąpieniu pt. Autyzm w mediach – próby przełamywania stereotypów? Dorosłość osób z ASD i jej problemy, dr Katarzyna Prażmowska – Bartoszek z Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku – Białej przedstawiła problematykę niepełnosprawnych osób dorosłych. Prelegentka zaprezentowała szerokie spektrum autyzmu osób dorosłych i funkcjonowania ich w społeczeństwie.

Panel studencki  – 11 grudnia 2020 roku

W tej części konferencji, wieczornej części, wzięli udział studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, jak również przedstawiciele innych ośrodków akademickich, reprezentowanych przez studentów Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W panelu wzięli również udział wykładowcy, opiekunowie studenckich projektów badawczych, oraz osoby samodzielnie prowadzące badania nad problematyką niepełnosprawności.

Otwierające obrady wystąpienie Prof. WSH dr Andrzeja Gołębiowskiego, dotyczyło tematyki: Skąd w Tobie ta MOC – Być jak Nick Vujicic. Powyższe rozważania dotyczyły aspektu niepełnosprawności i związanych z tym zdobywaniem Mount Everest-ów. Każdy z nas ma swój Mount Everest do którego dąży, spotykając na swojej drodze różne  bariery.

Prof. dr hab. Mieczysław Dudek, mówił o pomocy i wsparciu studentów niepełnosprawnych w warunkach uczelni na Słowacji. Dr Krzysztof Linowski, omówił problem wsparcia osób starszych, chorych w warunkach DPS w Radomiu. Prof. WSH dr Paweł Nowak, przedstawił wstępne wyniki projektu badawczego realizowanego w Uczelni, dotyczącego problematyki uważności wśród osób niepełnosprawnych. Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska, w swojej wypowiedzi, omówiła kwestię instytucjonalnych form opieki na rzecz studentów w procesie edukacji.

Wystąpienia studentów rozpoczęła Pani Aneta Wiśniewska – studentka kierunku Psychologia Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Umysł silniejszy niż ciało. Czyli jak pokonać swoje ograniczenia i osiągnąć sukces? W trakcie przemówienia zostało zaprezentowanych kilka niezwykłych osób, które pomimo trudności, barier oraz ograniczeń odniosły swój niepowtarzalny sukces. Pani Dominika Osuch – studentka kierunku Psychologia Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Temat wystąpienia: Terapia zajęciowa a aktywizacja społeczna i usamodzielnianie osób ze spektrum autyzmu. Powyższe wystąpienie dotyczyło zastosowania treningu umiejętności społecznych, muzykoterapii, integracji sensorycznej we wspomagania rozwoju osób ze spektrum autyzmu. Pan Filip Gołębiowski – student kierunku Prawo w  Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie. Temat wystąpienia: Prawno-społeczna analiza niwelowania barier architektonicznych dla studentów z niepełnosprawnością. Prelegent omówił z perspektywy prawnej tematykę niepełnosprawności, poruszając jej najważniejsze aspekty. Pani Renata Wojtaszko – studentka kierunku Prawo, Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie. Temat wystąpienia: Wyrównanie efektywności kształcenia studentów z niepełnosprawnością. Prelegentka przedstawiła działania wdrażane przez swoją uczelnię, które mają wspierać studentów z niepełnosprawnością. Pani Paulina Rychlicka – studentka kierunku Administracja Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Temat wystąpienia dotyczył: Ogólnych zasad orzekania o niepełnosprawności. Prelegentka omówiła problematykę definicji niepełnosprawności. Przedstawiła niezwykle ważne aspekty administracyjne dotyczącego tego czym jest orzeczenie o niepełnosprawności, jak się o nie starać, jakie są potrzebne odpowiednie dokumenty, kto orzeka. Pani Agnieszka Gregier – studentka kierunku Psychologia Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Temat wystąpienia: Znaczenie akceptacji diagnozy rodziców w procesie terapeutycznym dziecka w spektrum autyzmu. Prelegentka przedstawiła problematykę niepełnosprawności uwzględniając także trudności, które dotyczą również rodziców dziecka chorującego. Studentki Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Edyta Gołębiowska i Kinga Pyszczek, kierunek Psychologia, podzieliły się swoimi spostrzeżeniami z odbywanych praktyk w Stowarzyszeniu Nowe Perspektywy w Radomiu. Wystąpienia dotyczyły pracy psychologa i wsparcia psychologicznego, społecznego osób otępiennych i starszych w ramach instytucjonalnej opieki długoterminowej. Pani Renata Swęd – studentka kierunku Pedagogika Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Temat wystąpienia: Rodzinna pasja wędkarstwo – sport bez barier. Prelegentka omówiła rolę zawodów dla osób z niepełnosprawnością. Każdy zawodnik ma zapewnionego opiekuna dla osób z niepełnosprawnością. Mgr Mileny Durasiewicz – wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Temat wystąpienia: Psychoterapia jako jeden z elementów interdyscyplinarnego leczenia pacjenta z niepełnosprawnością. Prelegentka przedstawiła problematykę niepełnosprawności z perspektywy psychologicznej.

Dzień II – 12 grudnia 2020 roku

Drugi dzień konferencji był pełen wystąpień naukowych o charakterze praktycznym, wdrożeniowym i rozwojowym. Wśród praktycznych i prawniczych wskazówek dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi.  Poruszane były zagadnienia związane z Lokalnymi sieciami wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością, wystąpienie, Prof. WSH dr Andrzeja Gołębiowskiego. Mgr Aneta Wojdat, wskazała, jak przebiega współpraca z osobami niepełnosprawnymi w organizacji harcerskiej ZHR „Czarna Jedynka” w Pionkach z wykorzystaniem metody harcerskiego wychowania w procesie wspierania szkół i lokalnych społeczności w pracy rewalidacyjnej. W dalszej części panelu, Pani Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego przy Caritas Diecezji Radomskiej, mgr Elżbieta Stolarczyk,  poruszyła ważny Problemy adopcji dzieci niepełnosprawnych w działalności Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu. Swoją wypowiedzią zwróciła uwagę na aspekt budowania więzi i relacji, która rodzi się powoli i wymaga wiele trudu, wysiłku i pracy od rodziców adopcyjnych  Ważnym tematem konferencji był poruszony problem, Przemoc w rodzinie wobec osób niepełnosprawnych – aspekt prawny, w którym. Temat przedstawił Pan mecenas mgr Rafał Tabaka, uczulał słuchaczy na uświadamianie społeczności na reagowanie na przemoc i krzywdę ludzką. Prawo ma służyć do celów słusznych i stać w obronie potrzebujących. Wystąpienie za osnowę przyjęło tezę o Niepełnosprawności na zamówienie, jako syndromie przemocy rodzinnej, długotrwałej, uporczywej i zniewalającej. Problem istotny w praktyce orzecznictwa sądów, jak i pracy terapeutycznej z ofiarami przemocy domowej. Przemoc taka bowiem czyni z osób zdrowych osoby w pewnym sensie niepełnosprawne. Organizacje Trzeciego Sektora wobec problemów osób niepełnosprawnych przybliżyły nam Panie Monika Górecka- Grzywacz ze Stowarzyszenia Nowe Perspektywy w Radomiu oraz Pani Dagmara Janas ze Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Razem. Przedstawicielki Trzeciego Sektora wraz ze swoimi współpracownikami  przełamują bariery ludzkiego egoizmu, a dzięki ich aktywności społecznej zmieniają otaczającą nas społeczność, a niepełnosprawnym pomagają uwierzyć we własne siły i możliwości. Odkrywają ich potencjał, podnoszą motywację do działania oraz wzmacniają podopiecznych na każdym etapie ich życia. Wspomniane elementy widoczne są również w działalności Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu oraz w wielu innych organizacjach zrzeszonych w Trzecim Sektorze. Cennym i niezwykle dynamicznym elementem konferencji była dyskusja końcowa, dotycząca wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej, jak również potrzeby budowania kultury społecznej i prawnej uwzględniającej potrzeby tych osób.

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski

Dr Wioletta Budny

Mgr Milena Durasiewicz

Mgr Aneta Wojdat

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x