skype wsh radom
rekrutacja online

Trwa rekrutacja na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus +!

Udostępnij

Rozpoczęliśmy nowy semestr, przed nami otwierają się nowe możliwości. Dział współpracy z zagranicą i praktyk studenckich zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych do wzięcia udziału w programie Erasmus+.

Program ten daje ogromne możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, poprawia umiejętność komunikacji językowej, pracy zespołowej, rozwija samodzielność, zaradność, daje też możliwość nawiązania nowej współpracy naukowo- badawczej czy poznania nowych metod rekrutacji studentów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji, proszone są o składanie uzgodnionych, zaakceptowanych, podpisanych i opieczętowanych Porozumień o programie nauczania/ szkolenia w pokoju 103 przy ul. Traugutta 61a w Radomiu do dnia 31 marca 2017 r. !

Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich i pracowników Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w ramach programu Erasmus+

– Rekrutacja na wyjazdy odbywa się raz w roku, w okresie wiosenno – letnim. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc określonego umową finansową z Narodową Agencją- rekrutacja będzie prowadzona przez cały rok obowiązywania umowy.

– Rekrutację poprzedza akcja informacyjna na terenie uczelni, m.in.: plakaty, ulotki, newsletter, foldery, informacje na stronie internetowej uczelni, facebooku, w Wirtualnym Dziekanacie, informacje przekazywane przez pracowników Działu Współpracy z zagranicą i praktyk studenckich na spotkaniach.

– Procedura kwalifikacyjna obejmuje: powiadomienie Kierownika Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich o chęci uczestniczenia w programie, przedstawienie podpisanego, zaakceptowanego przez Uczelnię przyjmującą- Indywidualnego programu nauczania/Indywidualnego programu szkolenia.

– Pracownik kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracowników etatowych, jak i pracowników wyjeżdżających po raz pierwszy.

– Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus+ może być:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (nauczyciel akademicki uczelni wysyłającej) – wyjazd typu STA.
b) udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej – wyjazd typu STT.

– Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme) – wyjazd typu STA/ „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Work Programme) – wyjazd typu STT, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. „Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. „Indywidualny program szkolenia” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

– Udział w szkoleniach językowych, seminariach, warsztatach czy konferencjach z elementami szkolenia nie powinien stanowić większości realizowanych szkoleń. Ewentualna akceptacja takiej formy szkoleń powinna wynikać ze strategii doskonalenia kwalifikacji pracowników instytucji wysyłającej.

– Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej, posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego musi być rozpoczęty i zakończony w okresie obowiązywania obowiązującej umowy finansowej. Wszelkie płatności związane z wypłatą stypendiów oraz kosztami organizacji mobilności muszą zostać zrealizowane przez uczelnię do ostatniego dnia obowiązującej umowy.

– Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganej umową w danym roku – ilości zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej (2017 rok-8 godzin).

-Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa.

– Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

– Pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni/ instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji i zrealizowaniu celu wyjazdu.

– W przypadku wyjazdów typu STA zaświadczenie to powinno zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i czasie trwania pobytu w uczelni przyjmującej. W przypadku wyjazdów typu STT zaświadczenie to powinno zawierać informację o czasie trwania pobytu w uczelni przyjmującej oraz charakterze odbytej wizyty.

– Po powrocie z uczelni partnerskiej pracownik jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty.

– Pracownik powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą o konieczności uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.

– Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

– Wykaz uczelni partnerskich WSH w Radomiu dostępny jest w Wirtualnym Dziekanacie i w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich.

– Aktualny wykaz stawek stypendium wypłacanego w ramach STA i STT w ramach programu Erasmus i obowiązującej umowy widnieje na stronie internetowej Uczelni.

– Informacje dla pracowników administracyjnych/ wykładowców wraz z obowiązującymi wzorami Porozumień dostępne są na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x